Good to Know

Qualities of a Good Leader

Listen to the podcast

Vrè Leader Kretyen An :

 1. Pase anpil tan nan lapryè
 2. Se Yon Moun ki Emb
 3. Gen Vizyon ki Klè
 4. Dirije san domine
 5. Pa chache glwa ak atansyon
 6. Se Yon Ajan de Pè

You can call this number 641-793-8157 to listen Radio Chardy on your phone

 • Follow us on social Media
 • Subscribe to our YouTube channel.
 • Like us on Facebook
 • Thank you for your support

Mwen pral patage avek ou 6 kalite ki ap pèmèt rekonèt ki tip de leader moun kap dirije w la ye. E si ou se yon leader, ou ap gen posibilite pou indantifye ki kalite leader ou ye.

 1. Vrè Leader Kretyen An pase anpil tan nan lapryè

 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. (Luc 6:12)  

 

Yon lidè Kretyen dwe Mennen vi yon de pryè. Ou bezwen anpil sajès pou menmen ak dirije tout nanm ki sou kont ou yo. Li ap difisil pou yon bon lidè san ke w pa gen yon bòn relasyon entim avek Bondye.

 Anpil moun angaje yo nan diferant pozisyon nan legliz pou ka yo chaje glwa avek louanj, san yo pa bay enpòtans avèk responsabilite ki sou kont yo a. Kòm lidè kretyen, li mande anpil pou jene pou tout moun ki fè pati de ekip ou a. Ou dwe yon bon egzanp pou yo nan konpòtman w avek atitid ou e ou dwe montre yo koman pou mache avèk Kris.

 1. Vrè Leader Kretyen An Se Yon Moun ki Gen Imilite

“Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles” (1 Pi 5.5)

Pafwa pozisyon fè moun mete tèt yo nan niveau ke yo pa ye e Li rann nèg anpil ògeye tou. Youn nan bagay ke bib la aprann nou de nou se ke Bondye reziste avèk moun ki anfle d’ògèy. Alò, yon bon lidè Kretyen se yon moun ki humble e li toujou prè pou rekonèt lè li fè yon erè. An plis de sa, li toujou prè pou li mande ekzkiz. Ògèy fè anpil nèg toujou kanpe sou defans ak prè pou defann tèt yo menm lè yo konnen yo antò nan konsyans yo. Ou menm kap tande m la a gade ki konpòtman lidè ou a genyen lè li fè yon erè kelkonk.

 Imilite se youn nan pi bon karaterisktik oubyen kalite yon lidè Kretyen dwe posede. Nou tout sijè a komèt des erè e pafwa erè grav ki kapab gen gran konsekans negative sou enstitisyon ke nou ap sèvi a. Pa gen moun ki pafè; Alò pa gen okenn rezon, kòm lidè Kretyen, pou ap chache Justifye tèt nou lè nou konnen ke nou fè bagay ki pa bon.

 1. Vrè Leader Kretyen An Gen Vizyon ki Klè

 Mwen pa konnen si ou fè eksperyans sa a deja, mwen rankotre anpil moun ki fyè de responsabilite avèk pozisyon ke yo okipe legliz men le ou mande yo ki visyon yo ke yo gen pou group moun ke yo ap dirije a, yo bèbè oubyen yo eseye fòmule yon repons ki pa menm gen sans. Depi ou konsidere tèt ou kòm yon lidè, ou dwe gen yo vizyon ki klè e presiz. Imajine w kisa ki ka rive si ou ta leve yon bon maten, ou ranpli machin gaz epi komanse kondi san ke ou pa gen yon destinasyon final.

Si ou konsidere tèt ou kòm yon lidè san ke ou pa gen yon vizyon, pa gen twòp diferans ant ou menm avèk yon moun ki fou. Kòm lidè, ki direksyon ou ap di moun ke ou ap dirije yo pou yo pran si ou pa menm  konnen ki kote ou prale. Si ou fè pati de group moun ki ap travay anba lidèship yon lòt moun, Vizyon pa w la pa dwe twò diferan de visyon moun ki ap dirije w la. Men li dwe fòmile pou ede akonpli misyon òganizasyon ou a.

 

Mwen ap ouvè yon parantèz rapdiman, pafwa diferant vizyon se yon rezon ki koz anpil nèg ap goumen nan legliz yo. Depi ou dakò pou ou gen yon moun sou tèt pou dirije, responsabilite w se travay pou akonpli vizyon moun sa a. Se youn nan rezon ki kòz ou pa dwe mache dèyè yon moun ki pa gen yon vizyon byen detèmine. Ou dwe gen anpil sajès kòm lidè Kretyen, si ou ta reyalize ke Bondye ba ou pwòp Vizyon pa w, li priferab ke ou ouvri pwòp èv pa ou olye ke ou ale fè dezòd nan yon asanble. Yon legliz pa ka gen 2 lidè ki gen 2 vizyon diferan.

 1. Vrè Leader Kretyen An konnen koman pou Li dirije San ke Li Pa Eseye Domine Moun Ke Li Ap Dirije

Nou reyalize anpil lidè jodia konfond sa ki rele dirije avek domine. Responsabilite yon lidè se mennen oubyen kondi group moun ki sou kont li yo nan yon destinansyon byen determine. Se youn nan rezon ki fè ke ou dwe genyen yon vizyon. Pa chache domine moun ki sou responsabilite ou yo pou arive menm  impoze w sou yo. Pa entre nan lojik sa kote sa ou di se sa pou ki fèt. Eseye kreye pito yon anvironman kote tout moun santi ke yo empotan e egal youn avek lòt.

Anpil lidè fè erè sa a,  yo plase tèt yo au-dessus de tout lòt moun yo. Ou pa bezwen chache domine moun pou yo ka repekte w men depi ou se yon lidè ki dirije avek sajès, moun ki sou  responsabilite ou yo ap repekte w e rekonèt otorite w san ke ou pa bezwen fòse yo. Sonje ke anpil nan moun ke ou ap dirije yo fòme e li pa enposib pou wè ke anpil ladan gen kapasite pou fè menm travay ke ou ap fè a.  ou ap travay pou destriksyon ministè ou a si ou ap eseye domine olye de dirije. Pa janm pran desizyon pou ou ka montre lòt moun ki vale pou ke ou genyen. Anpil nan lidè nou yo malerezman tonbe pyèj sa a.

 

 1. Vrè Leader Kretyen An Evite Chache Pwòp Glwa li ak Rale Atansyon Sou li.   

 1 Corinthiens 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

Mwen pa konnen pou ou men mwen trouve sa etranj anpil lè yon lidè pase plis tan nan depanse enèji pou chache afeksyon oubyen poze aksyon pou moun ka pale de li olye de chache fè travay ke Bondye konfye li a. Si ou se yon tip de lidè ki renmen felitasyon, mwen garanti ou ke w ap pase plis tan nan fè louanj pou tèt ou. Ou ka menm arive erite ak anouye moun ke ou ap dirije yo lè ou pase plis nan pale de ou menm, poze aksyon pou chache afeksyon ak rale atansyon sou ou olye de fè travay ou avek imilite.

Lidè kretyen yo fè tout bagay pou glwa Bondye. Yon vrè lidè kretyen konnen ke li deja devan men li pa jann eseye fè anyen pou montre moun ke se li menm ki devan. Yon bon lidè pa bezwen fose fè anyen pou montre moun li ap travay. Tout moun ap deja wè ke ou ap travay. Yon lidè pa dwe janm blye ke se pa yon group egare ke li ap dirije.

Moun ke ou ap dirije yo, menm lè ke yo pa di ou  sa, gen ase entelijans pou wè lè ou sou blòf avek lè ou ap fè yon seri de bagay oubyen pale nan yon fason pou rale atansyon sou tèt. Nou vle ankouraje w depanse plis enèji nan fè travay ou byen olye de chache afeksyon nan moun. Evite fè dyolè; ou pa bezwen ap mache di ke ou ke mwen se mesye entèl, mwen reyalize ceci mwen akonpli cela. Kite Bondye pale de ou pito.

 6. Vrè Leader Kretyen An se Yon Ajan de Pè

Yon vrè leader krètyen plis nan konstwi ke  detwi. Bon lidè a toujou prè pou voye dlo pou touye dife olye de voye de gaz pou fè dife a pran plis. Lidè kretyen an chache avantaj menm moun ki opoze avek li yo pito ke li ta chache okazyon pou li taimilitye moun lan.

 

Pou fini, Gade pou ou wè, kiyes nan 6 kalite sa yo ke ou posede e ki lòt ke w pral travay pou ou ka genyen.

 

Pa janm blye ke Vrè Leader Kretyen An

 1. Pase anpil tan nan lapryè
 2. Se Yon Moun ki emb
 3. Gen Vizyon ki Klè
 4. Dirije san domime
 5. Pa chache atansyon avek glwa
 6. Se yon ajan de pè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *